Chuyên gia công nghệ: “Quy mô VSmart vượt Blackberry, ngang với LG ngay tại trụ sở chính”

.
.fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; }

Các chuyên gia, đại diện các nhà bán lẻ điện thoại lớn trong nước đều tỏ ra choáng ngợp trước quy mô và mức độ hiện đại, tối tân của nhà máy VinSmart, đồng thời lạc quan về triển vọng kinh doanh trên thị trường của những mẫu điện thoại Vsmart.

Chuyên gia công nghệ:

Chuyên gia công nghệ: Chuyên gia công nghệ: Chuyên gia công nghệ: Chuyên gia công nghệ: Chuyên gia công nghệ: Chuyên gia công nghệ: Chuyên gia công nghệ:

theo Nhịp sống kinh tế/Soha

Link 

 

 

 

 

 

Facebook Comments
#wpdevar_comment_1 span,#wpdevar_comment_1 iframe{width:100% !important;}

Chia sẻ:
  • Bấm để chia sẻ trên Twitter (Opens in new window)
  • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Opens in new window)
.uecf07a14ae4489a85226f1c4dcee1dfd , .uecf07a14ae4489a85226f1c4dcee1dfd .postImageUrl , .uecf07a14ae4489a85226f1c4dcee1dfd .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .uecf07a14ae4489a85226f1c4dcee1dfd , .uecf07a14ae4489a85226f1c4dcee1dfd:hover , .uecf07a14ae4489a85226f1c4dcee1dfd:visited , .uecf07a14ae4489a85226f1c4dcee1dfd:active { border:0!important; } .uecf07a14ae4489a85226f1c4dcee1dfd .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .uecf07a14ae4489a85226f1c4dcee1dfd { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .uecf07a14ae4489a85226f1c4dcee1dfd:active , .uecf07a14ae4489a85226f1c4dcee1dfd:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #95A5A6; } .uecf07a14ae4489a85226f1c4dcee1dfd .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .uecf07a14ae4489a85226f1c4dcee1dfd .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .uecf07a14ae4489a85226f1c4dcee1dfd .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .uecf07a14ae4489a85226f1c4dcee1dfd .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #2C3E50; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://giadinh.net/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .uecf07a14ae4489a85226f1c4dcee1dfd:hover .ctaButton { background-color: #7F8C8D!important; } .uecf07a14ae4489a85226f1c4dcee1dfd .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .uecf07a14ae4489a85226f1c4dcee1dfd .uecf07a14ae4489a85226f1c4dcee1dfd-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .uecf07a14ae4489a85226f1c4dcee1dfd:after { content: ""; display: block; clear: both; }
Xem thêm  Chị chồng ly hôn liền kiếm cớ đuổi em dâu độc chiếm căn nhà, nào ngờ chưa đầy nửa năm sau đã khóc ròng đến van nài em dâu quay lại
Nguồn: giadinh.net